חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

דו"ח חברת ישקר לשנת 2023

הנהלת ישקר דוגלת בגישה שוויונית ביחס לאוכלוסיות שונות המרכיבות את החברה,
ובכללן החלוקה המגדרית לנשים וגברים. הקפדה על שוויון בתנאי העסקה הינה חלק מגישה זו.

תוצאות הבדיקה בנושא פערי שכר מגדריים בחברה לשנת 2023, שבוצעה בהתאם לדרישות החוק, עולות בקנה אחד עם מדיניות זו.
התוצאות שהתקבלו השנה, באופן עקבי לשנה שעברה' מעידות כי לא נמצאה אפליה מובנת בשכרם של נשים וגברים.
ואף מעידות, כמפורט להלן, כי במקומות בהם היו קיימים פערים לטובת הגברים, פערים אלו צומצמו.
כמו תמיד, ככל שידרשו תיקונים במקרים ספציפיים הם יבחנו ויטופלו.

במסגרת הבדיקה שנעשתה בחברה לשם גיבוש הדו"ח הנדרש במסגרת תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו 1996,
חולקה אוכלוסיית העובדים בחלוקה זהה לזו שנעשתה בשנים קודמות, לעובדים במעמד גלובלי ולעובדים במעמד חודשי,
ובתוך כל קטגוריה ל-12 ול-13 קבוצות עיסוק (סה"כ 25 קבוצות).
כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים, הפער באחוזים מופיע עם סימן מינוס (-);
כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים הפער באחוזים מופיע עם סימן פלוס (+).

ע"פ חלוקה זו נמצא כי שכר התקן (שכר בסיס למשרה מלאה של 182 שעות בחודש) הממוצע למשרה מלאה של נשים במעמד גלובלי גבוה ב- 1% מזה של גברים (לעומת 5% בשנה שעברה)
וטווח פערי השכר בקטגוריה זו נע בין 9.8% (-) ל 6% (+).
בקבוצת העובדים במעמד חודשי, שכר התקן הממוצע של נשים נמוך ב- 3.6% מזה של הגברים (לעומת 3.3% בשנה שעברה)
וטווח פערי השכר נעים בין 15.8% (-) ל- 7.4% (+).

בין היתר, נבחנו פערי שכר גם בהתייחס ל- שכר ברוטו ול- שכר ברוטו + הפרשות מעסיק, כנדרש בחוק.
בחברה אין עובדים שמשתכרים מתחת לשכר מינימום והמשרות הינן משרות מלאות, ולפיכך לא נכללו בדו"ח נתונים בהקשר זה.שכר גלובלי
* לא רלוונטי - קבוצות בהן רק עובדים ממגדר אחד או מספר מאוד נמוך של עובדים ממגדר מסוים.
סיכום שכר גלובלי


שכר חודשי
* לא רלוונטי - קבוצות בהן רק עובדים ממגדר אחד או מספר מאוד נמוך של עובדים ממגדר מסוים.
סיכום שכר חודשי